ආකර්ශනීය වෙබ් අඩවියක් !!!
 
ඔබගේ ව්‍යාපාරය, ස්වයංරැකියාව, පදනම සහ විහාරස්ථානය වෙනුවෙන් වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍යයිද?
 
???? අප ආයතනයේ වෙබ් අඩවි නිර්මාණය සඳහා ගාස්තු :
 
☸️ විහාරස්ථාන වෙනුවෙන් වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය – නොමිළයේ (වාර්ෂික ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය)
????‍???? ආබාධිත පුද්ගලයින්ගේ ස්වයංරැකියා වෙනුවෙන් වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – නොමිළයේ (වාර්ෂික ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය)
????‍???? CharityShop එක්දින නේවාසික පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වූ සිසුන්ගේ (රු.25,000 ගාස්තුව ගෙවූ) සමාජසේවා වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – නොමිළයේ (වාර්ෂික ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය) මෙම දීමනාව ජූනි මාසය ඇතුළත පමණයි
 
????‍ CharityShop එක්දින නේවාසික පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වූ සිසුන්ගේ (රු.25,000 ගාස්තුව ගෙවූ) ස්වයංරැකියා වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.15,000+ (මෙම දීමනාව ජූනි මාසය ඇතුළත පමණයි)
✝️ වෙනත් ආගමික ස්ථාන වෙනුවෙන් වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.25,000 – රු.50,000
???? සමාජ සේවා පදනම් වෙනුවෙන් වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.25,000 – රු.150,000
???? පෞද්ගලික (Personal / Portfolio) වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.25,000 – රු.75,000
???? ස්වයංරැකියා (Self-Employment) සඳහා වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.25,000
???? කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර (SMEs) සඳහා වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.45,000 – රු.80,000
???? සැලෝන් (Salon) සඳහා වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.50,000 – රු.150,000
???? ව්‍යාපාරික (Business) වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.100,000 – රු.300,000
????️️ Hotel සහ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය(Hotel, Travel & Tourism) සඳහා වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.75,000 – රු.400,000
????️ Taxi සේවා සඳහා වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.75,000+
???? eCommerce – Single Vendor වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.75,000 – රු.200,000
???? eCommerce – Multi Vendor වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.200,000 – රු.800,000
????‍???? e-Learning / LMS වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.150,000 – රු.700,000
????‍???? ගුරුවරුන් සඳහා වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.50,000 – රු.200,000
????️ රක්ෂණ නියෝජිතයින් සඳහා වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.50,000 – රු.90,000
????‍⚖‍ නීතිඥවරුන් / Law Firm සඳහා වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.50,000 – රු.250,000
???? ජ්‍යෝතිෂ්‍ය වෙබ් අඩවි නිර්මාණය – රු.50,000 – රු.250,000
????️ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ (Construction) වෙබ් අඩව් නිර්මාණය – රු.75,000 – රු.250,000
 
???????? ඉහත සෑම වෙබ් අඩවි නිර්මාණයකටම Domain + Hosting + Email + Themes + Plugins + Addons + Security Systems සහ Maintainace වාර්ෂික ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය. නොමිළයේ නිර්මාණය කරන වෙබ් අඩවි වලටද එය අදාල වේ.
 
ඔබගේ ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණයට Quotation එකක් ලබාගැනීමට 0701101010 ඔස්සේ මා හට ඇමතුමක් ලබාදෙන්න. නොඑසේනම් ඔබේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව ඉන්බොක්ස් පණිවිඩයක් හෝ වට්ස් ඇප් පණිවිඩයක් එවන්න.
 
මාගේ සමාජසත්කාර පිංකම් සඳහා රු.25ක් හෝ පරිත්‍යාග කල සාමාජිකයෙක්නම් සුවිශේෂී වූ වට්ටමක් ඔබට හිමිවේ.
 
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 
ඔබේ ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය…
 
???? Website
???? Facebook Pages
???? Logo
???? Cover Photos
???? Social Media Ads
???? වෙළඳ දැන්වීම්
???? පෝස්ට්
???? Video Advertisement
???? Youtube Channels
???? SMS Gateway
???? Payment Gateway
???? Business Cards
???? Letter Head
???? CVs
???? Caller Tunes
???? Location Tracking Systems
???? Hotlines
???? Business Registration (Private Limited)
 
වැනි සේවාවන් සඳහා අදම අප හා සම්බන්ධ වෙන්න…
 
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 
???? ඔබගේ සියලුම ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතාවයන් සදහා එකම තැනක්…
???? ඔබේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න…
???? නිවසේ සිට අපගේ ඉහත ව්‍යාපාරික සේවාවන් ප්‍රවර්ධන කර අමතර ආදායමක් උපයන්න…
 
???? උදා : අපගේ වෙබ් අඩවි නිර්මාණ සේවාවන් ඔබගේ මිතුරෙක්ට හඳුන්වා දී රු.1,000 – රු.100,000ත් අතර කොමිස් මුදලක් ඔබට ලබාගත හැක. ප්‍රවර්ධන නිළධාරියෙක් ලෙස ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වීමට කැමතිනම් පණිවිඩයක් එවන්න.
 
කතා කරන්න : 0117 133 829 / 0701 10 10 10